Regulamin Wypożyczania

1. Definicje

1      Czynsz najmu (czynsz) – opłata pobierana przez Wynajmującego od Najemcy za świadczenie usług najmu.

2      Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

3      Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4      Najemca – Klient, którym zawarto umowę najmu.

5      Okres Najmu – okres czasu na jaki został wynajęty Sprzęt.

6      Okres Rozliczeniowy – okres za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, wynikających z umowy.

7      Protokół Przekazania Sprzętu – dokument potwierdzający ilość i stan przekazywanego sprzętu.

8      Rachunek Bankowy Najemcy – rachunek, którego najemca jest właścicielem lub współwłaścicielem.

9      Regulamin Sklepu – Regulamin Sklepu Internetowego odnoszący się do usług sprzedaży towarów w sklepie. Regulamin Sklepu jest opublikowany pod adresem https://sklep.swiatrobotow.pl/regulamin.

10     Sklep Internetowy – Jedna ze stron internetowych za pośrednictwem, których Wynajmujący prowadzi działalność, w tym także usługi najmu sprzętu. Strona dostępna jest pod adresem: https://sklep.swiatrobotow.pl.

11     Sprzęt – oznacza urządzania, akcesoria lub ich części udostępnione Najemcy w ramach usługi najmu, wymienione w Protokole Przekazania Sprzętu. Do sprzętu nie należą materiały i środki eksploatacyjne podlegające zużyciu w toku normalnej eksploatacji sprzętu.

12     Umowa – (zwana też Umową Wypożyczenia) umowa najmu sprzętu zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, której przedmiotem jest świadczenie usług najmu.

13     Urządzenie – sprzęt zidentyfikowany co do tożsamości przez powołanie, trwale z nim związanego, unikalnego numeru seryjnego.

14     Usługi najmu – (zwane też usługami wypożyczania) są to usługi najmu w rozumieniu art. 659 Kodeksu Cywilnego, polegające oddaniu przez Wynajmującego sprzętu do używania Najemcy w zamian za czynsz najmu.

15     Weryfikacja sytuacji finansowej – (zwana też weryfikacją Klienta) weryfikacja zdolności do terminowego regulowania zobowiązań umownych.

16     Weryfikacja tożsamości – ogół działań podejmowanych przez Wynajmującego, lub zaufane  strony trzecie, w celu potwierdzenia tożsamości potencjalnego Najemcy.

17     Wynajmujący – firma ŚwiatRobotów.pl Ryszard Dudziak, z siedzibą w 55-311 Lisowice, ul. Różana 8  prowadząca działalność w domenie swiatrobotow.pl i wszystkich jej subdomenach.

18     Zamówienie – (oferta zawarcia umowy) złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, oświadczenie woli o zamiarze zawarcia z Wynajmującym umowy na warunkach określonych w tym zamówieniu. Wynajmujący nie jest związany złożoną ofertą.

1 Postanowienia ogólne

1    Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem Wypożyczania lub Regulaminem), określa ogólne warunki i ogólne zasady świadczenia usług najmu przez Wynajmującego. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

2    Wynajmujący świadczy odpłatnie usługi najmu, na podstawie indywidualnych umów, zawieranych z Klientami.

3    Przedmiotem umowy zawieranej z Klientem (Najemcą) jest oddanie przez Wynajmującego, na czas w tej umowie określony, do używania wskazanego przez Najemcę sprzętu, w zamian za zapłatę umówionych opłat czynszu i innych opłat wynikających z umowy.

2 Zamawianie usługi

1    Klient może składać zamówienia na usługi najmu za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub pocztą elektroniczną.

2    Zamówienie złożone przez Klienta stanowi zaproszenie skierowane do Wynajmującego z ofertą zawarcia umowy.

3    Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Wypożyczania, dostępnym także na stronach Sklepu Internetowego, co potwierdza zaznaczając odpowiednią opcję w procesie składania zamówienia, w Sklepie Internetowym.

4    Otrzymanie zamówienia jest potwierdzane przez Sklep Internetowy w wiadomości e-mail przesyłanej na adres podany przez Klienta podczas procesu składania zamówienia.

3 Dostawa i zwrot sprzętu

1    Wypożyczony sprzęt Najemca otrzymuje za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie, wybranej przez Wynajmującego.

2    Za datę odebrania przesyłki uznaje się datę wskazaną przez podmiot realizujący dostawę, jako dzień w którym nastąpiła pierwsza próba dostarczenia przesyłki do adresata, niezależnie od tego czy próba ta była udana, czy też nie.

3    Klient po sprawdzeniu zgodności otrzymanego sprzętu z protokołem podpisuje protokół przekazania sprzętu, który odsyła niezwłocznie Wynajmującemu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem sprzętu, a protokołem przekazania sprzętu, Klient wpisuje swoje uwagi do protokołu.

4    Brak uwag ze strony Najemcy w Protokole Przekazania Sprzętu, lub nie przekazanie mu, podpisanego przez siebie, protokołu w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki, w sytuacji kiedy Najemca sprzęt odebrał, oznacza, że Najemca nie miał uwag do odebranego sprzętu.

5    Wypożyczony sprzęt Najemca zwraca Wynajmującemu na własny koszt i ryzyko do miejsca siedziby Wynajmującego (Franco siedziba Wynajmującego).

6    Zwrot sprzętu powinien nastąpić nie później niż przed upływem drugiej doby od dnia zakończenia okresu najmu, za wyjątkiem przypadku kiedy druga doba przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy Najemca zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w najbliższym dniu roboczym. Najemca zobowiązany jest

zorganizować zwrot w taki sposób, i z takim wyprzedzeniem, aby dochować powyższego terminu.

7    Najemca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu bezumownego korzystania ze sprzętu, za okres w którym sprzęt został fizycznie dostarczony do siedziby Wynajmującego, lecz ten nie mógł go odebrać, pod warunkiem, że Najemca umożliwi Wynajmującemu odbiór sprzętu w ciągu 3 kolejnych dni roboczych.

8    Najemca zobowiązany jest zwrócić ten sam Sprzęt, który został mu wydany, w stanie kompletnym, niepogorszonym i czystym.

9    W przypadku kiedy zwrócony sprzęt będzie zanieczyszczony Wynajmujący pobierze od Najemcy opłatę za jego wyczyszczenie w wysokości określonej w umowie.

4 Zasady eksploatacji sprzętu

1    Sprzęt udostępniony Najemcy do używania pozostaje przez cały okres trwania umowy własnością Wynajmującego.

2    Z wypożyczonego sprzętu może korzystać jedynie najemca. Sprzętu nie wolno też przemieszczać poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody wynajmującego

3    Najemca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu, do dokładnego zapoznania się z udostępnioną mu instrukcją obsługi oraz używania sprzętu z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami producenta. Oraz wykorzystywania go zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w tej

4    Materiały i środki eksploatacyjne wykorzystywane w związku z użytkowaniem sprzętu Najemca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt

5    Najemca ma obowiązek poinformowania wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację sprzętu, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowa, pracy

5 Czynsz najmu

1    Za świadczone usługi najmu Najemca będzie płacił Wynajmującemu wynagrodzenie w postaci czynszu najmu. Wysokość czynszu najmu stanowi 2,5% wartości sprzętu określonej w umowie, za każdą rozpoczętą dobę wypożyczenia.

2    Wynajmujący, przyznaje Najemcy prawo do ulgi w stawce czynszu najmu, pod warunkiem dotrzymania przez niego określonego w umowie okresu najmu. Wysokość przyznanej, stawki czynszu po uwzględnieniu ulgi jest określona w umowie.

3    Wszelkich opłat z tytułu zawartej umowy należy dokonywać przelewem, z rachunku bankowego którego Najemca jest posiadaczem lub pełnomocnikiem,  na rachunek bankowy Wynajmującego, określony w umowie.

4    W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez Najemcę lub przez Wynajmującego, z winy Najemcy przed upływem określonego w umowie okresu najmu, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości ulgi przyznanej Najemcy, przypadającej za okres od dnia rozpoczęcia świadczenia usług do dnia

rozwiązania umowy.

5    Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. Bieg pierwszego okresu rozliczeniowego rozpoczyna się w dniu następującym po dacie odebrania sprzętu przez Najemcę. Bieg kolejnych okresów rozliczeniowych rozpoczyna się, każdorazowo, w tym samym dniu kolejnego miesiąca. Jeżeli okres najmu jest krótszy niż tak

wyznaczony okres rozliczeniowy, to okres rozliczeniowy kończy się z upływem ostatniego dnia okresu najmu.

6    Za dzień dokonania zapłaty należności wynikających z umowy przyjmuje się dzień uznania należności za na rachunku bankowym Wynajmującego

7    W przypadku zwłoki w opłacaniu należności wynikających z umowy, Wynajmujący może naliczać odsetki umowne w maksymalnej, określonej w Kodeksie Cywilnym, wysokości za każdy dzień tej zwłoki.

8    Z tytułu bezumownego używania Sprzętu, Najemca zapłaci Wynajmującemu, opłatę 2,5% wartości sprzętu określonej w umowie, za każdą rozpoczętą dobę tego używania.

  • 6 Awaria, uszkodzenie lub utrata sprzętu

1    W przypadku, awarii sprzętu za którą odpowiada Wynajmujący, dostarczy on Najemcy, według swego wyboru, sprzęt zastępczy na czas naprawy, przedłużając jednocześnie okres Najmu, o czas w którym korzystanie ze sprzętu było niemożliwe, albo zwróci Najemcy opłaty za okres, w którym korzystanie ze sprzętu było

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego.

2    Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania wyceny uszkodzeń lub braków w zwróconym przez Najemcę sprzęcie. Wycena sporządzona przez Wynajmującego będzie podstawą dla ustalenia kosztów usunięcia uszkodzeń i braków.

3    Wynajmujący, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nie objęte rękojmią lub gwarancją producenta, albo importera.

  • 7 Ochrona danych oobowych

1    Wynajmujący jest administratorem danych osobowych Najemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.

2    Dane osobowe Najemców będą przechowywane i przetwarzane w wyłącznie zakresie i celu realizacji zamówionych usług w siedzibie Wynajmującego

3    Najemcy przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Wynajmującego.

  • 8 Szczególne zasady odpowiedzialności Najemcy

1    Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, w tym dołączone do niego akcesoria, na zasadach określonych prawem, ale nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem jego normalnej eksploatacji

2    Najemca przyjmuje do wiadomości, że sprzęt nie jest ubezpieczony od szkód powstałych na skutek jego utraty, uszkodzenia lub zniszczenia

3    Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddać przedmiotu najmu w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem.

4    Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody własne, jak i wyrządzone osobom trzecim, w tym także szkody materialne spowodowane użytkowaniem wypożyczonego sprzętu, na zasadach określonych prawem.

5    Najemca nie może, bez zgody Wynajmującego, ustanawiać na przedmiocie najmu praw na rzecz osób trzecich, ani też przenosić na osoby trzecie praw wynikających z umowy.

6    Najemca nie może przenieść swych praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecią.

7    Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wynajmującego w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do sprzętu przez osoby trzecie.

  • 9 Postanowienia przejściowe i końcowe

1    W okresie trwania umowy cała korespondencja przekazywanie dokumentów, informacji i oświadczeń stron umowy mogą być prowadzone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w umowie adresy poczty elektronicznej stron umowy.  Strony umowy zobowiązują się do bieżącego monitorowania

czy w ich skrzynce pocztowej nie pojawiła się nowa wiadomość od drugiej strony.

2    Strony zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o wszel­kich zmianach adresu, na który należy kierować korespondencję w sprawach związanych z umową.

3    Wynajmujący może, w szczególnych przypadkach, odstąpić od stosowania niektórych zapisów Regulaminu, jeżeli uzna poziom ryzyka finansowego, będącego skutkiem zawarcia umowy, za akceptowalny. Decyzja w tym względzie należy wyłącznie do Wynajmującego.

4    Z zastrzeżeniem postanowień szczegółowo wymienionych w niniejszym regulaminie, wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane, pod rygorem ich nieważności, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

5    Wynajmujący może przenosić na osoby trzecie wszelkie swoje prawa wynikające z umowy najmu, w całości lub w części, powiadamiając o powyższym Najemcę w terminie 14 dni od daty dokonania tej czynności.

6    W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień umowy, które

pozostaną wiążące i w mocy.

7    Wybrane zagadnienia mogą zostać odmienie uregulowane w umowie. W takim przypadku zapisy umowy mają pierszeństwo stosowania przed odpowiadającymi im zapisami niniejszego regulaminu.